ساعت کاری و تقویم آموزشی

ساعت کاری

مدرسه فارسی راید شنبه ها از ساعت 9:30 تا 1:00 بعد از ظهر دایر می باشد.

زنگ های تفریح

زنگ تفریح اول : از 10:30 تا 10:45
زنگ تفریح روم : از 11:45 تا 12:00

تقویم آموزشی